Öppettider

Måndag - Torsdag
08.00 - 16.00

Fredag
08.00 - 13.00

Kontakta oss

Adress
Stora gatan 12
731 30 KÖPING

Telefon
0221-10285

Jourtelefon
Öppet under helger och semestertider kl. 9-11
Privattandläkar jouren i Västmanland 070-247 95 30 

E-post
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Integritetspolicy

Tandlaget värnar om din personliga integritet när du använder dig av våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Tandlaget är en del av Praktikertjänst AB. Praktikertjänst AB (org.nr 556077-2419) är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Hur kontaktar du oss?

Tandlaget

Stora gatan 12
731 30 KÖPING

Telefon: 0221-10285
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, vill rätta, radera eller om du vill portera dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi samlar in personuppgifter som du delar med oss genom att besöka vår webbplats, ta kontakt med oss eller bli vår kund. Vissa uppgifter kan vi också hämta från tredje part.

När du blir vår kund är vi skyldiga att föra en patientjournal avseende dig som patient. Patientjournalen kan innehålla personuppgifter kring uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder. Dessa personuppgifter behövs för att kunna säkerställa att vi ger dig god vård. Vissa personuppgifterna måste rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Enligt gällande lagstiftning har vi rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournal och hälso- och sjukvårdsregister.

Som vår patient har du möjlighet att boka tid via vår webbplats, mejl och telefon.Vi kommer då samla in vissa personuppgifter om dig. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Dina kontaktuppgifter sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar endast dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet). I alla övriga fall delar vi endast dina personuppgifter om vi fått ditt samtycke till sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Var lagras uppgifterna?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Inaktuella personuppgifter rensar regelbundet ut från våra system. 

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. 

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

  • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för
  • invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
  • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter. Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att görainvändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Vad har du för rättigheter som patient?

Rätt att ta del av patientjournalen: Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av din patientjournal.

Rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderad: Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

Rätt att få information om åtkomst till din patientjournal: Läsningar av elektroniska patientjournaler registreras. Som patient har du möjlighet att få en lista över vilka som har tittat på dina personuppgifter.

Rätt att spärra uppgifter i din patientjournal: För att annan vårdgivare ska få behandla dina uppgifter krävs ditt samtycke. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras. Observera att detta endast kan sättas i elektronisk journal. 

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Hur är det med Cookies?

Den här webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies här

Ändringar i integritetspolicyn

Denna policy kan komma att uppdateras. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen – Du hittar aktuella kontaktuppgifter på Datainspektionens hemsida. 

 

 

Copyright © Tandlaget 2016 Foto: Thomas Ljungqvist Web: NyWeb
Integritetspolicy | Cookies